Domstolens dom (femte avdelningen) av den 19 september 2002 i mål C-114/00: Konungariket Spanien mot Europeiska gemenskapernas kommission (Statligt stöd – Jordbruk – Stöd som beviljas i form av räntesubventionerade krediter med en löptid på högst ett år – Artikel 87.1 och 87.3 a och c EG – Meddelande 96/C 44/02 om kortfristiga krediter med subventionerad ränta inom jordbruket (driftskrediter) – Stöd med ringa belopp – Avsaknad av yttranden från berörda parter – Driftsstöd – Stöd som hänför sig till produkter som omfattas av en gemensam organisation av marknaden – Begränsningar av den fria rörligheten för varor – Motivering)