Věc T-461/19: Žaloba podaná dne 4. července 2019 — Rossetti v. Parlament