Domstolens dom av den 24 juni 2003 i mål C-72/02: Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Portugal (Fördragsbrott – Direktiven 92/43/EEG och 79/409/EEG – Bevarande av livsmiljöer och vilda fåglar)