2002/649/EG: Kommissionens beslut av den 5 augusti 2002 om genomförande av undersökningar avseende aviär influensa hos fjäderfä och vilda fåglar i medlemsstaterna [delgivet med nr K(2002) 2982]