2004/59/EG: Kommissionens beslut av den 23 december 2003 om fortsatta under 2004 jämförande försök och test när det gäller förökningsmaterial för prydnadsväxter av arterna Chamaecyparis, Ligustrum vulgare och Euphorbia fulgens som inleddes 2002 i enlighet med rådets direktiv 98/56/EG