Kommissionens beslut av den 14 december 1993 om upprättande av en förteckning över godkända tjurstationer vid export till gemenskapen av sperma från nötkreatur från tredje land och om upphävande av beslut 91/642/EEG, 91/643/EEG och 92/255/EEG (93/693/EG)