2003/552/EG: Kommissionens beslut av den 22 juli 2003 om ändring av beslut 2002/80/EG om införande av särskilda villkor för import av fikon, hasselnötter och pistaschmandlar och vissa produkter som är framställda från dessa som har sitt ursprung i eller försänds från Turkiet (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 2604]