OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)) Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Petras Auštrevičius