Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr …/2000 (om ämnen som bryter ned ozonskiktet), när det gäller dosaerosoler och läkemedelspumpar (KOM(2000) 427 - C5-0360/2000 - 2000/0175(COD))