2003/475/EG: Rådets beslut av den 18 juni 2003 om ändring av beslut 2000/604/EG om sammansättningen av och stadgarna för Kommittén för ekonomisk politik