Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 103/2001 της Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή βρώμης στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2097/2000