/* */

SKRIFTLIG FRÅGA E-1934/02 från Ilda Figueiredo (GUE/NGL) till kommissionen. Bilaterala avtal mellan EU och Schweiz.