2001/7/EG: Kommissionens beslut av den 19 december 2000 om ändring av kapitel 14 i bilaga I till rådets direktiv 92/118/EEG om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2000) 3866]