Kommissionens beslut av den 4 maj 1995 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Finland (Endast den finska texten är giltig) (95/196/EG)