ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0886/02 υποβολή: Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Η Γαλλία και η εσωτερική αγορά ενέργειας.