Kommissionens direktiv 2000/66/EG av den 23 oktober 2000 om införande av ett verksamt ämne (triasulfuron) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden