Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9951 — PSPIB / Tishman Speyer / Espace Lumière) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 309/07