Förstainstansrättens dom av den 17 oktober 2002 i mål T-180/00: Astipesca, SL mot Europeiska gemenskapernas kommission (Fiske – Nedsättning av gemenskapsstöd – Talan om ogiltigförklaring – Artiklarna 44 och 47 i förordning (EEG) nr 4028/86 och artikel 7 i förordning (EEG) nr 1116/88 – Proportionalitetsprincipen – Skadeståndstalan)