Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 2505/96 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά ορισμένα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα