2000/139/EG: Rådets beslut av den 14 februari 2000 om utnämning av en tysk suppleant och en tysk ordinarie ledamot i Regionkommittén