Domstolens dom (femte avdelningen) den 24 januari 2002. # Europeiska kommissionen mot Italienska republiken. # Fördragsbrott - Direktiv 93/13/EEG - Oskäliga villkor i konsumentavtal - Medel för att hindra fortsatt användning av sådana villkor. # Mål C-372/99. kommissionen mot Italien TITJUR