2000/608/EG: Kommissionens beslut av den 27 september 2000 om riktlinjer för den riskbedömning som anges i bilaga III till direktiv 90/219/EEG om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer [delgivet med nr K(2000) 2736] (Text av betydelse för EES)