Mål C-653/13: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 juli 2015 – Europeiska kommissionen mot Republiken Italien (Fördragsbrott — Miljö — Direktiv 2006/12/EG — Artiklarna 4 och 5 — Avfallshantering — Regionen Kampanien — Domstolens dom — Fastställande av fördragsbrott — Domen har endast delvis verkställts — Artikel 260.2 FEUF — Ekonomiska sanktioner — Vite — Schablonbelopp)