Vec C-653/13: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 16. júla 2015 – Európska komisia/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Smernica 2006/12/ES — Články 4 a 5 — Nakladanie s odpadmi — Región Kampánia — Rozsudok Súdneho dvora — Konštatovanie nesplnenia povinnosti — Čiastočné nevykonanie rozsudku — Článok 260 ods. 2 ZFEÚ — Peňažné sankcie — Penále — Paušálna pokuta)