Υπόθεση C-653/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 16ης Ιουλίου 2015 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους — Περιβάλλον — Οδηγία 2006/12/ΕΚ — Άρθρα 4 και 5 — Διαχείριση των αποβλήτων — Περιφέρεια Καμπανίας — Απόφαση του Δικαστηρίου — Διαπίστωση παραβάσεως — Μερική παράλειψη εκτελέσεως της αποφάσεως — Άρθρο 260, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ — Χρηματικές κυρώσεις — Χρηματική ποινή — Κατ’ αποκοπήν ποσό)