Komission asetus (EY) N:o 1160/2001, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi