SKRIFTLIG FRÅGA E-2352/03 från Hiltrud Breyer (Verts/ALE) till kommissionen. Uppfödning av reptiler i industriell skala.