ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2352/03 υποβολή: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Βιομηχανική εκτροφή ερπετών.