2002/227/EG: Kommissionens beslut av den 13 mars 2002 om bekräftande av att Israels system för kontroll av att principerna för god laboratoriesed (GLP) har inrättats och börjat fungera på ett tillfredsställande sätt