2001/240/EG: Kommissionens beslut av den 26 mars 2001 om ändring av beslut 2001/208/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Frankrike (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 983]