Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av krav och harmoniserade förfaranden för säker lastning och lossning av bulkfartyg (KOM(2000) 179 — C5-0254/2000 — 2000/0121(COD))