Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (KOM(2001) 80 slutlig - 2001/0044(COD)) PROPCELEX