Predmet C-400/20 P: Žalba koju je 21. kolovoza 2020. podnijela Dermavita Co. Ltd. protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 25. lipnja 2020. u predmetu T-104/19, Dermavita/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM)