/* */

2002/104/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2002, για την τροποποίηση της απόφασης 98/125/ΕΚ για την έγκριση πολυετούς προγράμματος προσανατολισμού του αλιευτικού στόλου της Ιρλανδίας για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 1997 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 354]