2003/527/EG,Euratom: Rådets beslut av den 15 juli 2003 om ändring av artikel 23 i protokollet om stadgan för domstolen