Förenade målen C-443/14 och C-444/14: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 1 mars 2016 (begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht – Tyskland) – Kreis Warendorf mot Ibrahim Alo (C-443/14) och Amira Osso mot Region Hannover (C-444/14) (Begäran om förhandsavgörande — Konvention angående flyktingars rättsliga ställning, undertecknad i Genève den 28 juli 1951 — Artiklarna 23 och 26 — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Direktiv 2011/95/EU — Normer för innebörden av internationellt skydd — Status som alternativt skyddsbehövande — Artikel 29 — Social trygghet — Villkor för tillträde — Artikel 33 — Fri rörlighet inom värdmedlemsstaten — Begrepp — Begränsning — Skyldighet att bo på en viss ort — Åtskillnad i behandling — Jämförbara situationer — Balanserad fördelning av kostnaderna mellan olika administrativa enheter — Skäl hänförliga till migrations- och integrationspolitik)