81/419/EØF: Rådets beslutning af 19. maj 1981 om bemyndigelse til eller forlængelse eller stiltiende videreførelse af visse handelsaftaler, som medlemsstaterne har indgået med tredjelande