ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 3405/98 του John CUSHNAHAN προς την Επ τροπή. Ανταγωνισμός