2001/97/EG: Kommissionens beslut av den 23 januari 2001 om avslutande av undersökningsförfarandet rörande åtgärder som påverkar handeln med Cognac i Brasilien [delgivet med nr K(2001) 129]