Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2020/1267 z dnia 10 września 2020 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających