Dohoda medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou o zjednodušení udeľovania víz