Yttrande från Regionkommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter med avseende på elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster"