Rapport från kommissionen - Sammanfattande rapport om Medlemsstaternas meddelanden om sin kontrollverksamhet och resultaten därav samt vissa principfrågor avseende traditionella egna medel- Budgetåret 1998 - (artikel 17.3 i rådets förordning [EEG, Euratom] nr 1552/89)