2002/414/EG: Kommissionens beslut av den 31 maj 2002 om tillstånd för Spanien att införa en tillfällig åtgärd om undantag från kompensationsstöd för avyttrade produkter från nya bananodlingar som planteras från och med den 1 juni 2002 [delgivet med nr K(2002) 2029]