2003/865/EG: Kommissionens beslut av den 11 december 2003 om fastställande av anvisningar för gemenskapens jämförande försök och tester av förökningsmaterial för Pelargonium l'Hérit. och Hosta Tratt., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch och Rosa L. enligt rådets direktiv 98/56/EG [delgivet med nr K(2003) 4626]