2003/865/EG: Beschikking van de Commissie van 11 december 2003 tot vaststelling van de voorschriften voor de uitvoering van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor teeltmateriaal van Pelargonium l'Hérit. en Hosta Tratt., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch en Rosa L. op grond van Richtlijn 98/56/EG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4626)