2003/865/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2003, για τον καθορισμό των ρυθμίσεων σχετικά με τις κοινοτικές συγκριτικές εξετάσεις και δοκιμές στο πολλαπλασιαστικό υλικό των καλλωπιστικών φυτών Pelargonium l'Hérit. και Hosta Tratt., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch και Rosa L. δυνάμει της οδηγίας 98/56/EK του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 4626]