C/2016/744 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/200 av den 15 februari 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med avseende på upplysningskraven om bruttosoliditetsgrad för institut enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (Text av betydelse för EES)