Rådets beslut (EU) 2015/2108 av den 16 november 2015 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Världshandelsorganisationens tjänstehandelsråd, nämligen att den förmånsbehandling som unionen avser att bevilja för tjänster och tjänsteleverantörer från medlemmar som tillhör de minst utvecklade länderna ska anmälas och att godkännande ska begäras för förmånsbehandling som går utöver marknadstillträde