Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om innovation i en kunskapsstyrd ekonomi (KOM(2000) 567 - C5-0740/2000 - 2000/2336(COS))